• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Informační a komunikační strategie

Audit rodina & zaměstnání se zaměřuje na zřetelnost, se kterou zaměstnavatel formuluje své prorodinné postoje, na jejich srozumitelnost jak pro zaměstnance, tak pro partnery a zákazníky. Pokud je prorodinná orientace firmy jasně interně deklarována, posiluje to jistotu pečujících pracovníků, že zaměstnavatel jejich pozici nejen akceptuje, ale že rodinné povinnosti zároveň vnímá jako příležitost k jejich osobnímu, a tím i profesnímu růstu. Zároveň je to pro ně signál, že nebudou v důsledku plnění rodinných povinností znevýhodňováni.
Vnější komunikace na téma prorodinné orientace posiluje postavení firmy na trhu, a to i na tom pracovním, a zvyšuje její kredit z pohledu společenské odpovědnosti firem.

Interní přenos informací mezi všemi zaměstnanci

Dostupnost informací je klíčovou podmínkou pro úspěšné zapojení pracovníka do chodu firmy. Aby se k němu informace dostávaly v nezkreslené a úplné podobě i v případě, že pracuje na zkrácený úvazek, distančně nebo má z jakýchkoliv jiných důvodů omezený kontakt se svými spolupracovníky, je třeba vytvořit interní komunikační pravidla. Ta zahrnují mimo jiné také zásady pro svolávání porad či stanovování termínů schůzek tak, aby to nenarušilo podmínky pro nerušenou práci s ohledem na rodinné povinnosti.

Pozornost je třeba zaměřit zejména na:

 • plánování pracovních schůzek a porad tak, aby byly dostupné i zaměstnancům pracujícím na zkrácené úvazky
 • nezařazování pracovních schůzek a porad v časech, které jsou pro pečující rodiče kritické (konec pracovní doby, konec provozní doby školek, jednodenní školní prázdniny, časně ráno)
 • důsledné informování pracovníků, kteří pracují formou home office (často právě z rodinných důvodů)
 • využívání moderních technologií pro usnadnění a zpřehlednění komunikace (skype, videokonference, sdílená úložiště, intranet)

Jakou podobu má prorodinně orientovaná informační a komunikační strategie?

Pokud se téma slučitelnosti rodiny a zaměstnání ve firmě stane jedním z klíčových témat jejího rozvoje, přispívá to ke vzájemnému porozumění a posiluje to pozici pečujících rodičů z řad zaměstnanců. Rodičovství přestává být vnímáno jako soukromá okolnost, ale připisuje se jí celospolečenský význam a zaměstnavatel se k tomuto pojetí otevřeně hlásí. Neznamená to znevýhodňovat ostatní skupiny zaměstnanců, ale zaujmout kladný postoj k rodinným povinnostem těch pečujících, například následujícími opatřeními:
 • informovanost zaměstnanců o specifických nárocích jednotlivých životních fází – formou brožur, publikací, letáků
 • přítomnost těchto publikací, brožur, letáků může být i signálem pro příchozí klienty či obchodní partnery o prorodinné orientaci firmy
 • téma slučitelnosti rodiny a zaměstnání jako pravidelná součást porad vedení
 • se zaměstnanci je vedena diskuse o vhodných a žádaných prorodinných opatřeních
 • zaměstnanci jsou pravidelně informováni o prorodinných cílech zaměstnavatele a krocích, které k jejich naplnění podniká
 • ve firmě existuje zavedený způsob, jak přinášet podněty ke zlepšení v oblasti slučitelnosti – agendou je pověřen konkrétní pracovník, k tématu se pravidelně koná nějaký typ setkání
 • ve firmě existuje skupina pověřená dalším rozvojem a vyhodnocováním prorodinných opatření

Vnější informační a komunikační toky

Cíleně zaměřená komunikace s veřejností podporuje postavení firmy na trhu a ovlivňuje tak i ekonomický úspěch firmy. Pokud je téma slučitelnosti rodiny a profese zakomponováno do celkové strategie, posiluje to image firmy i s ohledem na její společenskou odpovědnost.

Takto sdílené informace mohou mít nejrůznější formu:

 • den otevřených dveří pro rodinné příslušníky zaměstnanců
 • pořádání tematicky zaměřených konferencí pro další zaměstnavatele se sdílením „best practice“
 • zveřejnění zavedených prorodinných opatření v rámci PR
 • účast v soutěžích, které oceňují prorodinné zaměstnavatele

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo