• Crop2

    Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

    Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Poradna

Nejčastější otázky a odpovědi

Pro jaký typ společnosti je audit vhodný?

Audit rodina & zaměstnání lze provést ve společnosti jakéhokoliv typu, ve firmě či v organizaci ve výrobní i nevýrobní sféře. V zahraničí jím procházejí podniky, vysoké školy, nemocnice i instituce veřejné správy. Podmínkou je pouze minimální počet pěti zaměstnanců. Podle našich zkušeností je ideální, pokud má společnost alespoň 15 pracovníků, horní hranice není nijak omezena.

Kolik bude audit naši společnost stát?

Společnost, která realizuje Audit rodina & zaměstnání, hradí pouze náklady spojené s prací poradce, rozloženou do tří let. Interním nákladem je čas, který auditu v jeho jednotlivých fázích věnují management a zaměstnanci. Předpokládá se, že pověřený pracovník, který ve firmě koordinuje aktivity spojené s auditem, tak bude činit v rámci svého úvazku a jeho nadřízení to zohlední. Pro informace o ceně nás prosím kontaktujte.

Kdo audit povede?

Auditem rodina & zaměstnání provázejí zkušení poradci, kteří se nejprve zorientují v podkladech společnosti a poté organizují a moderují jednotlivé auditní workshopy. Poradci, které zaměstnává MPSV, jsou lidé s velkými zkušenostmi jak v personalistice a řízení lidských zdrojů, tak v oblasti opatření na podporu harmonizace rodiny a zaměstnání.

Jak je zajištěna ochrana citlivých údajů?

Poradce i hodnotitel pracují během auditního procesu s řadou citlivých dat a garantují naprostou diskrétnost a ochranu těchto údajů, a to jak externě, tak interně, tedy tak, aby se ani v rámci firmy nedostaly do nepovolaných rukou. Management firmy sám rozhoduje o tom, které údaje dá poradci k dispozici, nicméně otevřenost ze strany společnosti je do jisté míry podmínkou úspěchu auditu.

Proč je audit zaměřen pouze na rodiny?

Audit rodina & zaměstnání je nástrojem rozvoje lidských zdrojů, který se zaměřuje na komplexní přístup k zaměstnancům, tedy i na respekt k jejich rodinnému kontextu. Téměř každý zaměstnanec má nějakou rodinu, nějaké příbuzenské vazby, a vůbec tím není míněna pouze rodina s dětmi. Audit pamatuje na situace, kdy zaměstnanec pečuje např. o rodiče-seniory či navštěvuje příbuzné žijící velmi daleko. Významnou zásadou auditu je princip nediskriminace, který zajišťuje, že prostřednictvím jednotlivých opatření není možné zvýhodnit jednu skupinu zaměstnanců před jinými.

Zabývá se audit také rovnými příležitostmi?

Ano, protože se zaměřuje specifickým způsobem na rovné příležitosti zaměstnanců a zaměstnankyň s pečovatelskými závazky. Nedílnou součástí Auditu rodina & zaměstnání je vyrovnávání příležitostí jednotlivých skupin zaměstnanců jak v oblasti kariérního růstu, tak v oblasti odměňování. Především prostřednictvím opatření podporujících soulad rodiny a profese se tak pečujícím rodičům, a zejména ženám, otevírá cesta k takové míře profesní angažovanosti, jakou si sami zvolí. Také soustavným vzděláváním a rozvojem managementu v této oblasti může audit docílit pozitivních změn v postavení jednotlivých zaměstnaneckých skupin.

Kdo je hodnotitel a jaká je jeho úloha v auditu?

Hodnotitel je nezávislý odborník, jehož úkolem je posoudit, zda společnost splnila všechny náležitosti Auditu rodina & zaměstnání a může jí být udělen certifikát. K těmto náležitostem patří vedení dokumentace k auditu, její správnost a úplnost a také kvalita realizačního plánu – tedy jestli jsou plánované cíle a opatření dostatečné vzhledem k současnému stavu a zda je reálné jich docílit. Úloha hodnotitele spočívá zejména ve dvojí kontrole, tedy aby audit opravdu měřil stejně všem a přitom respektoval individuální situaci v jednotlivých společnostech.

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo