• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Pracovní doba

Právní rámec umožňuje zaměstnavatelům poskytovat různé úpravy pracovní doby a vytvářet tak podmínky, jak přizpůsobit pracovní dobu individuálním podmínkám pečujících zaměstnanců, aby ji mohli s co největším efektem využít a zároveň neohrozili plnění povinností souvisejících s péčí (o děti nebo jiné rodinné příslušníky). Flexibilizace v této oblasti není pouze odrazem prorodinné personální politiky, svoje opodstatnění má i s ohledem na ekonomickou prosperitu. Trendem je efektivní využití pracovní doby a důraz je kladen na výsledek práce.

Pracovní dobu lze pro potřeby pečujících zaměstnanců upravovat např. v těchto oblastech:

Pružná pracovní doba je pro zaměstnance s rodinnými povinnostmi přínosem vzhledem k tomu, že se jim lépe podaří sladit vlastní pracovní dobu s pracovní dobou škol, školek, stacionářů a dalších institucí, které rodina využívá. Flexibilita pracovní doby však na zaměstnance klade i specifické nároky, protože předpokládá zvýšenou sebekontrolu, schopnost dobře si organizovat čas i pracovní povinnosti a důslednost v plnění závazků.

Kratší úvazky jednoznačně pomáhají vyrovnat nároky na rodiče pečující zejména o malé děti. Vhodné jsou především při postupném návratu na trh práce po rodičovské dovolené.

Stlačený pracovní týden je takové uspořádání týdenní pracovní doby, která je odpracována během 1–4 pracovních dní.

Přestávky během výkonu práce mohou být přizpůsobeny skutečnosti, že život rodiče s sebou přináší různé náhlé a nečekané situace, změny zdravotního stavu u dětí, nutnost vyzvednout je ze školy či jinak reagovat na náhlé změny. Pokud zaměstnavatel na podobná přerušení výkonu práce nepřistoupí (za předpokladu, že je provoz firmy umožňuje), podstatně tím ztíží plnění rodičovských povinností. Pro zaměstnaného rodiče to může být i důvodem pro ukončení pracovního poměru, protože zhodnotí, že rodinné nároky vnímá jako důležitější než své dosavadní pracovní místo.

Dovolená na zotavenou se ve většině firem a organizací plánuje několik týdnů i měsíců dopředu, aby byla zachována jistá pohotovost a zachovány všechny funkce, které jsou pro chod podniku nezbytné. I v této oblasti je možné reagovat na potřeby zaměstnanců, které vyplynou z rodinné situace. Jednou z možností je nabídnout pečujícím zaměstnancům jako prvním, aby si zvolili termín dovolené a nemuseli potom obtížně řešit umístění dětí do nějakého zařízení o prázdninách. Dalším opatřením je flexibilní možnost čerpání dovolené, která je vhodná jednak jako řešení náhlých změn v rodině (nemocné dítě, které je v rámci rekonvalescence třeba odvézt na čerstvý vzduch), ale také jako možnost, aby zaměstnanci využívali například sezónních slev (protože rodiny s dětmi často řeší finanční problémy a díky nabídkám last minute mohou nabídnout dětem společnou dovolenou, na kterou by jinak šetřily s velkými obtížemi).

Pracovní doba orientovaná na životní fáze reaguje na změny časových dispozic pracovníků během jednotlivých životních etap: rodiče malých dětí mají jiné povinnosti než rodiče školáků nebo lidé pečující doma o seniora. V různých životních etapách se také proměňuje výkonnost s ohledem na zdravotní stav. Personální politika orientovaná na různé životní fáze zohledňuje zejména:
 • potřeby a nároky charakteristické během jednotlivých fází životního cyklu – rodinné vazby, fyzickou i psychickou kondici, výši příjmu, povinnosti vyplývající z rodinného kontextu
 • potřebu dalšího vzdělání nebo získání nových profesních zkušeností (sabbatical)
 • předdůchodový věk, kdy zaměstnanci vzhledem ke klesající výkonnosti preferují časnější začátek pracovní doby, případně kratší úvazky
 • potřebu dlouhodobého uvolnění pracovníka pečujícího o závislého rodinného příslušníka/seniora. I v tomto případě je na místě nabídka kratšího úvazku, případně uvolnění se zárukou návratu na stejné pracovní místo
 • zvýší kvalitu uchazečů o zaměstnání
 • urychlí návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené a navýší počet těch, kteří se po jejím ukončení vrátí zpět do firmy
 • vylepší svou image a získá na prestiži v očích veřejnosti

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo