• Crop2

    Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

    Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Průběh auditu

Zájemci o Audit rodina & zaměstnání z řad zaměstnavatelů se přihlásí udělovateli certifikátu (MPSV ČR) a uzavřou s ním smlouvu o auditu.

Co vaše firma auditem získá?

Auditní řízení probíhá ve čtyřech fázích:

  • 1. informační a plánovací fáze
  • 2. realizační fáze
  • 3. implementační fáze
  • 4. závěrečná fáze

Informační a plánovací fáze:

v jejím průběhu se společnost seznámí s jednotlivými kroky auditního řízení a společně s poradcem určí strategii a cíle auditu s ohledem na své ekonomické zájmy. Během této fáze dojde také ke vzájemnému předání všech informací relevantních pro zdárný průběh řízení a je nastaven časový harmonogram.

Realizační fáze:

klíčovým momentem této fáze jsou workshopy se zaměstnanci a managementem společnosti, na nichž jsou identifikovány nejdůležitější potřeby zaměstnanců z hlediska jejich životních fází. Na základě těchto zjištění, jsou formulována opatření sledující rozvoj work-life-balance strategie uvnitř společnosti. Návrhy opatření jsou formalizovány v realizačním plánu a následně schváleny vedením společnosti. Po té společnost obdrží základní certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Implementační fáze:

poskytuje prostor pro postupná zavádění schválených opatření. Tato implementace je průběžně sledována a vyhodnocována.

Závěrečná fáze:

na společném závěrečném workshopu zhodnotí zaměstnanci průběh implementační fáze a efekty nově zavedených opatření. Společnost obdrží plný certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Poradce

Poradce provádí účastníky auditním řízením od začátku do konce. Je v úzkém kontaktu s pověřeným pracovníkem a podílí se na přípravě všech částí auditního řízení. Jeho úkolem je příprava obsahu workshopů, komunikace s pověřeným pracovníkem a spolupráce na vytvoření realizačního plánu. V průběhu auditního řízení provádí poradce expertizu opatření, která společnost uplatňuje při řešení situací, do nichž se dostávají pečující zaměstnanci při snaze o harmonizaci rodiny a zaměstnání. Poradce vychází z podkladů, které mu dá k dispozici pověřený pracovník. Dále poradce vede realizační workshop, na kterém představuje jak výsledky expertizy, tak navrhované změny a opatření. Během auditního procesu motivuje poradce management společnosti k hledání vhodných řešení podporujících slučitelnost rodiny a zaměstnání.

Hodnotitel

Hodnotitel je nezávislý odborník, který se zabývá posouzením personální politiky z hlediska specifik, která přinášejí různé životní fáze zaměstnance. Na základě jeho doporučení je společnosti udělen základní a poté i plný certifikát. Posouzení hodnotitele probíhá na základě analýzy dokumentace, připravené pověřeným pracovníkem a poradcem, dále na základě realizačního plánu a také místním šetřením. První posudek (doporučení k propůjčení základního certifikátu) hodnotitel vydává na závěr realizační fáze auditu, druhý (doporučení k udělení plného certifikátu) v závěrečné fázi auditu.

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo